Koks aš nelaimingas

Dieve, Tu matai, koks aš nelaimingas.
Aš žinau, aš per vėlai, bet gelbėk mane.
Aš prižadu.
Aš sudraskysiu savo užrašus, eilėraščius. [Daugiau…]

Epigrama sau

Dairosi dievas nuo kalno – kažko
jam mano gyvenime trūksta:
ieškok, reikalauja, ieškok!
Nejaugi bus veltui triūsta?
[Daugiau…]

Žuvelis žvejys

Dyžė Žuvelis asfaltu
pro mėlynus griežčių laukus,
galvodamas apie mergaitę,
džiaustančią puodus ant kėglių –
lanksčią lyg katę.
[Daugiau…]

Malda

KODĖL nūn, Viešpatie, esi rūstus ir kietas?
Kodėl nepakeli nūn rankos mum sudraust,
Kad nebegriūtų miestai, kraujas nesilietų
Nuo aklo narso to pamišėlio gudraus,
[Daugiau…]

Šeštoji diena

VEŠLIAI žaliavo žemė neišdžiuvus,
O skliautuose spindėjo amžini darbai…
Dar žemės dumblas drėgnas, šaltas buvo,
Tai lipdomas iš rankų tu sunkus dribai…
[Daugiau…]

Liaupsė

GARBĖ Tau ir šlovė, o Viešpatie mano,
Kad šią dieną išskyrei Tu man iš visų –
Neišsineria skausmas virš džiūgesio tvano,
Neprašaukia gėla tyro džiaugsmo balsų…
[Daugiau…]

O Dieve

O DIEVE, kaip graži svajonė,
Kurią, kaip saulę danguje,
Tu ašarų ir skurdo klonin
Siuntei liepsnoti žmoguje!
[Daugiau…]

Malda

O VIEŠPATIE, pažvelki mūsų žemėn,
Kaip ją mina koja svetima, skaudi,
Kaip mūs akys ir dangus aptemę
Ir kaip skausmo kupina širdis…
[Daugiau…]

Šv. Sebastijonas

PAKELDAMAS akis aukštyn drebėjau,
Kad nepalaužtų valios man kančia –
Įsmigo štai pirmoji vilyčia,
Ir nerimas, o Viešpatie, praėjo.
[Daugiau…]

Nutraukta malda

BUVO naktis, ir bangos ašmenis galando
Į kietus akmenis, į juodą naktį…
Viešpatie, neapleisk manęs šią sunkią valandą
Ir nebeleiski žvaigždynams sudegti!
[Daugiau…]