Like a Rolling Stone

Kad ir Bekešo kalnas; senatvėj ne viskas prapuolė,
net, teisybės vardan, kas prapuolė – nebuvo svarbu,
tiesiog kartais karaliai išsižada sosto dėl guolio,
tiesiog kartais dėl sosto teisuoliai pažeidžia tabu
[Daugiau…]

Pavergtoji

APRĖDĖ, sese, vėl tave žičkeliais
Ir varo eit per aikštes ir gatves:
Minėt gegužę, kruvinąjį spalį
Ir tyčiotis iš skurdo ir savęs.
[Daugiau…]

Nemuno legenda

LEDYNŲ, saulės ištirpdytų,
Vandens gausumo pilnumu
Tekėjo Nemunas į rytus
Tvindyti upių svetimų.
[Daugiau…]

Gimtinė

KOKALNY bujoję liepos, augę ąžuolai,
Šalimai tekėjus Praviena raudona
Ir akiraty numėlę tolimi šilai
Buvo mano džiaugsmas ir kasdienė duona.
[Daugiau…]

Ateis ir tau

ATEIS ir tau diena žadėta,
Ir šilas atsidus lengvai,
Tėvynėje viltis sudėtas
Į saugų uostą neš laivai.
[Daugiau…]

Amžių giesmė

PAMINDAMAS akimirksnį ir nūdienos
Vargus ir rūpesčius, kur užmaršty paskęsta,
Žvelgiu į tolius amžinybės balzganos,
Kur praeitis ir ateitis apraibę gęsta…
[Daugiau…]

Kada?

KADA mums nušvis ūkanotas dangus
Ir liūliuojančio Nemuno vandenys ramūs?
Kada išsiverš iš krūtinių brangus
Mūsų laisvės ir džiaugsmo Te Deum laudamus?
[Daugiau…]

Baltas balandėlis

LIETUVA, tavim džiaugiuosi ir didžiuojuos!..
Gyvenimą, pasaulį perėjęs perdėm,
Matau, kaip driekias vieškeliu plačiuoju
Tavo graži buitis nuženklinta žvaigždėm…
[Daugiau…]

O kur kraštas

O KUR kraštas šių kraujo ir ašarų marių?
Kurgi tavo, tėvyne, valtelė vali
Įsiūbuotos stichijos verpetų kely
Beišplauks, nešina savo viltį nemarią?..
[Daugiau…]

Ir vanduo akmenyse

IR VANDUO akmenyse, ir vėjelis šile
Nepaliauja kalbėt stebuklingai,
Tai tik mano jau tokia dalia,
Kad tau kalbinti žodžio pristinga…
[Daugiau…]