Giesmė

Gerbk galingai, ryto būgne,
Amžių tolį, amžių ugnį,
Gyvio lopšį – jų bedugnę!
[Daugiau…]

Žemės sūpuoklės

Tu puoši žemę, viešpatie dieve,
Tu duodi skruzdei didžiulę pilį,
Kaip duodi medžiui žiedą ir žievę
Ir darbščiai bitei sparną ir gylį…
[Daugiau…]

Rūpintojėlis

Dievuli mano, kas per šviesios naktys!
Ir kas plačių padangių per aukštumas!
O žvaigždės, žvaigždės! didelės ir mažos
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.
[Daugiau…]

Mįslys

Dievas visad ant lūpų, o širdyje velnias;
Akis tuojau užmerkia išvydusi kelnes;
Vaikščioja atsiplėšus – įžadai mat toki;
Atmintyje tik laiko, kur atlaidai koki;
Tur liežuvį bjauresnį už gyvatės gylį;
Kasdien tupi bažnyčioj, nes tinginį myli.
Atminki, kas tai būtų, jei mįslius mint moki.

Dėl ko žydai nevalgo kiaulienos

Anuomet, kada Kristus ant žemės keliavo,
Platindamas tarp svieto šventą mokslą savo,
Sykiu su mokintiniais, kaip raštas mums sako,
Į Lietuvos miestelį taipogi nukako. [Daugiau…]

Giesmė

Skalsink, dieve, mūsų duoną,
Tiek žirnelį, tiek aguoną,
Visą žemės vargo kluoną…
[Daugiau…]

Smilgų šlamesys

Nusilenk, praeivi, žolytei prie tako,
Jei girdi, kai smilga, iš molio išdygus,
Tavo kurčiai širdžiai tyliai, tyliai sako,
Kad tu ir jos stiebas – amžių saikui lygūs… [Daugiau…]

Gieśmie priesz Misziu

Pulkim unt kialu wisi krikszczionies
Trokszdami deł saw Jezaus Małonies.
Su aszaramis, pulkim su wieru,
Priesz tu straszniausiu Jezaus afieru. [Daugiau…]

Gieśmie Ape Warda Marias

O Szwiencziausia Marya,
Dungaus, źiemies lelia,
Tam cudawnam abrazi,
Linksma, skaysti, ir graźi,
O Maria! [Daugiau…]

Nereikia mums turtų didžiųjų

Nereikia mums turtų didžiųjų,
Nereikia goslybos tuščios,
Nenorime spausti prastųjų,
Neveržiam jų duonos juodos. [Daugiau…]