Po Viešpaties dangum

Ar upė ten, ar medis ten dainuoja? ..
Ir vis balsiau, ir vis balsiau…
Sustojau aš po vasaros dangum aukštuoju
ir laukiu – ir klausau.
[Daugiau…]

Argi ne tu

O Viešpatie, argi ne Tu tuos kedrus sodinai,
ne iš Tavų gelmių mūs upės srovę semia?
Argi ne Tavo galvą puošia, Viešpatie, kalnai,
argi ne Tu sagstai vainikais mūsų žemę?
[Daugiau…]

Asperges me

Apšlakstyk, Viešpatie, mane
ir apiplauk ysopu širdį,
sudegink atgailos ugnia,
tegu ji Tavo balsą girdi.
[Daugiau…]

Ir tarė Viešpats

Ir tarė Viešpats: Teesie! Ir tapo
šviesa, diena, dangus ir žemė.
Praėjo metai – Jis gyvybę lapo,
Jis amžių ąžuolo ir peteliškės lemia.
[Daugiau…]

Ryto maldoj

Dieve, – tarė lakštingala
ryto maldoj, –
širdį Tu vienas aukštyn keli,
tarė žiedai.
[Daugiau…]

Viešpaties žingsniai

Ant uolos balta gėlė žydėjo –
nei lietaus, nei saulės jai.
Kaip sidabro lašas ji visa tebevirpėjo –
Viešpatie, tai Tu ten praėjai.
[Daugiau…]

Garbės himnas

Garbė Tau, Viešpatie, už amžinąjį taką
nuo žemės dulkių lig dangaus žvaigždžių,
garbė už saulę, kur kas rytą teka,
ir už didybę mūs mažų širdžių.
[Daugiau…]

Iš tavo rankos

Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą,
iš Tavo rankos ir šviesi darbų diena,
iš Tavo rankos man ir laimė mano krito,
ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena.
[Daugiau…]

Dievo dvasia

Rūdija žalvaris, ir auksą metai ėda,
sidabrą apneša tuštybių pelenai,
nuo piršto pavagia safiro brangų žiedą, –
tik ji viena gyvena amžinai.
[Daugiau…]

Tavo apgynimo..

Tavo apgynimo, Dieve, šaukiam,
Dieve, meldžiam Tavo palaimos,
iš dangaus malonių aukšto skliauto
saugok mus, globok ir veski mus.
[Daugiau…]