Sielanka Auszra

Paświda, Paświda.
Auszra źweyzdie paświda, paświda.
Jr Gaydielis pragida, pragida,
Wewersis, Wewersis,
Wewersielis sauzdamas,
Szaka wieiu płakdamas, płakdamas,
Pa dungiem. [Daugiau…]

Gieśmie priesz Misziu

Pulkim unt kialu wisi krikszczionies
Trokszdami deł saw Jezaus Małonies.
Su aszaramis, pulkim su wieru,
Priesz tu straszniausiu Jezaus afieru. [Daugiau…]

Gieśmie Ape Warda Marias

O Szwiencziausia Marya,
Dungaus, źiemies lelia,
Tam cudawnam abrazi,
Linksma, skaysti, ir graźi,
O Maria! [Daugiau…]

Pagrabas Palszia

Numirie Palszis nuiaja,
Kurs pa Baźniczias łakiaia,
Dok Diewie pakaiu,
Sziaki, taki raiu,
Tam Palsziuy. [Daugiau…]

Pasterka, arba Piemienu Giesmie

Linksma Diena, linksma ana,
Kad piemienis awis gana,
ho ca ca ho la la
Awities rala rala. [Daugiau…]

Strazdas

Ey tu tu tu Strazdielis,
Tuiey mundrus pauksztielis,
Kur tu tupieiey łazdinu krumi. [Daugiau…]

Prieczastis Mergas

Eia merga su wiedrieleys upien undieniela,
Ir parwirta slidam ledi smarkiey unt szaniela,
Hey bieda ku weyksiu, unt pamaczies ku szauksiu. [Daugiau…]

Rudienielis

Jau ateia Rudienielis
Ataias unt man Janielis,
hey, hey, Janielis.
Atalas unt źirga szirma,
Kuris man miłeia pirma,
hey, hey man pirma. [Daugiau…]

Kiszkis

Sedi Kiszkis pilkas pa eźiu, pa eźiu,
Priedis lig dawaley saw mieźu saw mieźu.
A misliwcziey nieregieja,
Jog kiszkis tinay tupieja
Spakayney, Spakayney. [Daugiau…]

Giegużiełe

Gieguźiele ka kukoi
Siediedama auksztam medi,
Ar biedas sawa rakoi,
Ka teyp smutney łabay giedi? [Daugiau…]