Atleisk man, Viešpatie

Atleisk man, Viešpatie, kad rytmečio gražiausio,
kad tekančio saulėtekio žieduos
klajodamas aš Tavo tako nesiklausiau
ir dulkėse ėjau į dulkes iš maldos,
ir sielos nepagirdžiau Tavo spinduliais –
atleisk man, Viešpatie, atleisk.
[Daugiau…]

Taikos dvasia

Kur tu eini, našlaičių tyla raudos,
ir saulėn galvas kelia gėlės prasiskleidę,
vainikais puošia tavo taką vargo liaudis,
ir iš visų širdžių viena malda teaidi:
[Daugiau…]

Griūva sostai

Griūva sostai, bėga tautos ir karaliai,
nėra vietos žemėj žydinčiai gėlelei,
ir našlaitę, prie namų pasisodintą,
ar pakels tava ranka žiauriai sumintą …
Ir bijūno buinų žiedą ar raškysi
ne su ašara, su džiūgesiu akyse? ..
[Daugiau…]

Iš sudužusio laivo

Iš sudužusio laivo mes šaukiam –
o dangau, Tėvo ranką ištiesk,
leisk išplaukt, leisk išplaukt tiem, kur plaukia
melsdami Tavo uosto vilties.
[Daugiau…]

Išsipildymo psalmė

Aš gyvenau, kaip negyveno niekas,
aš dainavau, kaip niekas nedainavo –
daina, širdies puikuolės nepasiekus,
ak, baisią naktį žemei pranašavo …
[Daugiau…]

Tikiu..

Tikiu, kad Tu, o Dieve, Tu pašaukei mane čia
iš amžių glūdumos,
man Tavo žvaigždės einant per tamsią girią šviečia,
kad eičiau giedras ir ramus.
[Daugiau…]

Žmogaus stebuklas

Levitų giesmės, kelkit Kristaus garbę,
ir trimituokit, susirinkę kunigai,
į Dievo darbą eikit, valkatos, inteligentai ir bedarbiai,
vergų ir bestijų prekiautojai, eunuchai, popai ir bažnyčių daktarai.
[Daugiau…]

Nelaimingi miestai

Jis gyveno pranašuos amžių amžiais gyvas.
Jis kaip mira, kaip gėlė, kaip šaka alyvos.
Vargas tau, Karazaim, vargas tau, Bethsaida,
negirdėjai žodžio Jo, nematei Jo veido.
[Daugiau…]

Preliūdas į Kristaus gyvenimą

Kokie karaliai tavo sostus valdė, žeme,
ir kam tu kruviną likimą gyvenai,
žudei Perudžijoj, žudei Judėjos žemėj
ir nematei, kur laidotuves budeliams paruoš varnai.
[Daugiau…]

Girkite Dievą

Girkite Dievą, girkit, gyvos tautos,
ir karalystės kelkit vardą Jo –
ginklais ir kreiseriais ateis tauta ant jūsų viešpatauti
ir Dievui garbę atiduos krauju.
[Daugiau…]