Tas pats

TAS PATS dar veidas – atviras ir sveikas,
Dar aisčių motinos akių giedra,
Nors keitė visa ką beširdis laikas,
Nors blukino ir lietūs ir kaitra!
[Daugiau…]

Draugystė

O JEIGU kartais, po daugio metų
Sueisim vėl, mieli draugai,
Tai mūsų gretos jau bus praretę
Ir pasikeitę mūs veidai,
Tik širdis viena, ilgesio pilna,
Skausmo kupina, pasiliks jauna!
[Daugiau…]

Malda

O VIEŠPATIE, pažvelki mūsų žemėn,
Kaip ją mina koja svetima, skaudi,
Kaip mūs akys ir dangus aptemę
Ir kaip skausmo kupina širdis…
[Daugiau…]

Naktis

O TAIP noris, išėjus į didelę naktį,
Išskaityti žvaigždynų pakrikusius rašmenis!
Pasipuošus naktis, ir jos deimantų sagtys
Man susminga širdin, kaip abišaliai ašmenys.
[Daugiau…]

Mano mylima, miela

AK KAIP traukia tavęsp, mano mylima, miela!
Pilkas drėgnas ruduo, nostalgija skaudi
Kalavijais susmigo į širdį ir sielą,
Nes jau dingo ana mūsų laimė graudi…
[Daugiau…]

Goda

NEVERK, neverk, motule,
Ir neraudok taip kruvinai –
Ramus kalnely guli
Sūnus, užmigęs amžinai…
[Daugiau…]

Eini tu

EINI TU pavergta – nenugalėta,
Nuliūdusi tiktai – nenusiminus,
Žinodama, kad tavo veidą lėtą
Nelaimės aukština, vargai dabina…
[Daugiau…]

Nemuno ilgesys

NORĖJAU bėgt, it stirnos dienos bėgo
Gelsvai žaliam pavasario dugne…
Norėjau šaukt, kiek nešė mano jėgos,
Norėjau verkti ašara drungna…
[Daugiau…]

Mes neleisim

MES neleisime, brangi tėvyne, niekam
Tavo laisvės, tavo žemės po kojų pamint,
Pasiryžę mirt, tavo sargyboj liekam
Ir išvesti iš pavojų žengiame pirmyn.
[Daugiau…]

Pažiūrėkit

PAŽIŪRĖKIT, mieli broliai, į supiltus
Kritusių sukilėlių kapus,
Kur jie savo kūnais grindė tiltus,
Versdami gyvenimo sukruvintus lapus…
[Daugiau…]