Regėte regiu

REGĖTE regiu, o gražiai, kaip ant delno,
O skaisti, kaip dar niekad nebuvus skaisti:
Paskendusios soduos sodybos ant kalno,
Pasistiepusys kraigo žirgeliai risti…
[Daugiau…]

Ateis ir tau

ATEIS ir tau diena žadėta,
Ir šilas atsidus lengvai,
Tėvynėje viltis sudėtas
Į saugų uostą neš laivai.
[Daugiau…]

Amžių giesmė

PAMINDAMAS akimirksnį ir nūdienos
Vargus ir rūpesčius, kur užmaršty paskęsta,
Žvelgiu į tolius amžinybės balzganos,
Kur praeitis ir ateitis apraibę gęsta…
[Daugiau…]

Ir mylėjom tave

IR mylėjom tave, – taip tik mylimą myli,
Bet nežemiška buvo mūsų meilė ana…
Nes mylėt, tai ne liaupsinti ilgesio gylį
Mylimosios akių, ne jos grožį, vai ne!
[Daugiau…]

Kada?

KADA mums nušvis ūkanotas dangus
Ir liūliuojančio Nemuno vandenys ramūs?
Kada išsiverš iš krūtinių brangus
Mūsų laisvės ir džiaugsmo Te Deum laudamus?
[Daugiau…]

Baltas balandėlis

LIETUVA, tavim džiaugiuosi ir didžiuojuos!..
Gyvenimą, pasaulį perėjęs perdėm,
Matau, kaip driekias vieškeliu plačiuoju
Tavo graži buitis nuženklinta žvaigždėm…
[Daugiau…]

Rūta

TAI NULENKĖ tave iki juodos žemelės
Įtūžę viesulai išrauti iš šaknų
Ir gąsdina trankydami varteliais,
Lyg tyčia juos atradę palaknus.
[Daugiau…]

O kur kraštas

O KUR kraštas šių kraujo ir ašarų marių?
Kurgi tavo, tėvyne, valtelė vali
Įsiūbuotos stichijos verpetų kely
Beišplauks, nešina savo viltį nemarią?..
[Daugiau…]

Ir vanduo akmenyse

IR VANDUO akmenyse, ir vėjelis šile
Nepaliauja kalbėt stebuklingai,
Tai tik mano jau tokia dalia,
Kad tau kalbinti žodžio pristinga…
[Daugiau…]

Baltas debesėlis

KURGI TU plauki, baltas debesėli,
Žydroje mėlynėj čaižomas čiurlių?
Ak, kaip gera tau – virpuliuoja mėlis,
Ir nevaržo niekas laisvės ir kelių!
[Daugiau…]