Tas pats

TAS PATS dar veidas – atviras ir sveikas,
Dar aisčių motinos akių giedra,
Nors keitė visa ką beširdis laikas,
Nors blukino ir lietūs ir kaitra!
[Daugiau…]

Malda

O VIEŠPATIE, pažvelki mūsų žemėn,
Kaip ją mina koja svetima, skaudi,
Kaip mūs akys ir dangus aptemę
Ir kaip skausmo kupina širdis…
[Daugiau…]

Naktis

O TAIP noris, išėjus į didelę naktį,
Išskaityti žvaigždynų pakrikusius rašmenis!
Pasipuošus naktis, ir jos deimantų sagtys
Man susminga širdin, kaip abišaliai ašmenys.
[Daugiau…]

Eini tu

EINI TU pavergta – nenugalėta,
Nuliūdusi tiktai – nenusiminus,
Žinodama, kad tavo veidą lėtą
Nelaimės aukština, vargai dabina…
[Daugiau…]

Mes neleisim

MES neleisime, brangi tėvyne, niekam
Tavo laisvės, tavo žemės po kojų pamint,
Pasiryžę mirt, tavo sargyboj liekam
Ir išvesti iš pavojų žengiame pirmyn.
[Daugiau…]

Pažiūrėkit

PAŽIŪRĖKIT, mieli broliai, į supiltus
Kritusių sukilėlių kapus,
Kur jie savo kūnais grindė tiltus,
Versdami gyvenimo sukruvintus lapus…
[Daugiau…]

Sukilėliams

JŪS kritote kniūpsti ir kaip pakliuvo,
Gimtinės žemę kūnais dengdami –
Tai įsikūnijo šventa lietuvio
Svajonė, amžių amžiais nerami.
[Daugiau…]

Be tėvynės brangios

BE TĖVYNĖS brangios, be draugų ir be nieko
Alpsta mano širdis nejėgoj nuolatos,
Nykdama savyje nė žymės nepalieka,
O tyla šiurpulinga nepaliauja kvatot.
[Daugiau…]

Mater dolorosa

VISOS tavo mintys, svajos ir troškimai
Nuolatos sudūžta, lyg uolon banga…
Visas tavo kelias, tartum prakeikimas,
Tartumei plėšikų užkeikta anga…
[Daugiau…]

Prisikėlimas

PRISIKĖLEI, tėvyne, ir eit pasiryžus
Per rusinčius degėsius, kraujo klanus…
Iš nelaisvės į laisvę šiandieną sugrįžus,
Džiaugiesi ir lauki dalingų dienų.
[Daugiau…]