O tautieti

O TAUTIETI, argi tu nejausi,
Kad mus slegia likimo našta?
Juk tai mūsų Lietuva brangiausia
Šiandien tyso, žemėn parblokšta?
[Daugiau…]

Lietuva

TU BUVAI išdidi ir galinga
Kunigaikščių plati Lietuva,
Kai drebėjo totoriai, Maskva,
Ir lenkai, ir kryžiuočiai karingi.
[Daugiau…]

Tėviškės žemelė

TEKA Nemunėlis ašarom pasruvęs
Ir šilai dejuoja aimana gilia,
Tik negali atsidust lietuvis
Anei pasiskųsti kruvina dalia…
[Daugiau…]

Vorksla

VAI DAUG vandens tavimi, Nemune, tekėjo,
Vai daug dar ašarų karčių tekės –
Tavimi, Lietuva, vis niekas netikėjo,
Tavimi niekas netikės…
[Daugiau…]

Lietuvės

TAI ŠTAI – susėdot pabarėj ir šnekate,
Medinės dievdirbių madonos…
Ranka nusibraukusios sūrų prakaitą,
Jūs valgote sopulio duoną…
[Daugiau…]

Vaidilai

PO LAISVUS laukus, po laisvas aikštes vaikštau,
O Lietuva, aš vaikštau ir gėriuos –
Vaidenasi man žygiai ir didieji kunigaikščiai,
Vaidenasi man tauras paneriuos.
[Daugiau…]

Peizažas

LAUKAS, kelias, pieva, kryžius,
Šilo juosta mėlyna,
Debesėlių tankus ižas
Ir graudi graudi daina.
[Daugiau…]

Miškas ir lietuvis

O JŪS, melsvi šilai, o nykios platumos!
Aš jūsų sielvarto, jūs sopulio dalis:
Gal todėl mano balsas bus nesvetimas,
Kaip man nesvetimi atodūsiai žali.
[Daugiau…]

Ir pasakys

IR PASAKYS – turėjo giedrą veidą,
O tokį graudų žodį,
Aš noriu aiškus būt, lyg veidrody
Save čia jums parodyt.
[Daugiau…]

Lietuvos sūnui

Dar žydi vasarų šviesių laukai ir lankos,
aukštuos pagojuose dar ošia ąžuolai,
ir netušti mažų paukštelių inkilai,
ir rūpestingosios laukų Rūpintojėlio rankos
[Daugiau…]