Ašaros

Kur bakūžė samanota,
Kurioje gimiau,
Obelis kur augalota,
Ką sode mačiau?
Kur upeliai platūs, sraunūs,
Tekantie smagiai?
Kur tos mislys mano jaunos,
Linksmos kaip drugiai?
Ta bakūžė jau supuvo,
Obelies jau nėr,
Ir upeliai jau išdžiūvo –
Vargas viens tebėr.

Yra šalis, kur upės teka

Yra šalis, kur upės teka
Linksmai tarp girių ūžiančių
Ir meiliai tarpu savęs šneka
Prie giesmininkų vėversių. [Daugiau…]

Anykščių šilelis

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki?
Kur toj puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo,
Kai balto miško lapeliai šlamėjo
Ir senos pušys siūravo, braškėjo?
Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės,
Katrų čilbančių teip ramu klausytis?
Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai?
Kur žvėrų olos, laužai ir urveliai?
Visa prapuolę; tik ant lauko pliko
Kelios pušelės apykraivės liko!..
Skujom, šakelėm ir šiškom nuklotą
Kepina saulė nenaudingą plotą,
In kurį žiūrint teip neramu regis:
Lyg tartum rūmas suiręs, nudegęs,
Lyg kokio miesto išgriuvus pūstynė,
Lyg kokio raisto apsvilus kimsynė!..
[Daugiau…]

Gedimino sapnas

Nieko neturiu, turiu aš tik
Rudeninį margą vėjo paltą,
Kiekvienoj kišenėj po eilėraštį –
Norit, imkit – atiduodu veltui.
[Daugiau…]

1990-ųjų žiema

Buvo ta žiema tikrai keistoka –
Nepasakėm jai mes nieko blogo, –
Atėjo Lietuvon, pasižiūrėjo,
Trenkė durimis ir vėl išėjo.
[Daugiau…]

Šautuvas

Mokykloj mane teišmokė Šautuvas
Klausyti poručiko girto.
Man liepia – aš taikaus į žmogų,
Žiūrėdamas tiesiai į širdį.
[Daugiau…]

Liežuvio žodis žodžiams

Tribūnoj pakrypęs žmogelis…
Ar šiandien, ar vakar tai buvo? –
Atsiveria lūpų varteliai,
Išbėga laukan Liežuvis.
[Daugiau…]

Vakaras su lietumi

Ko į langą beldiesi, Lietau,
Ko klajoji po šlapią sodelį? –
Eikš į vidų, užkursim ugnelę,
Tokį vakarą šalta gal tau?
[Daugiau…]

Kas tas toks yra?

Mielas broli, pasakyki:
– Kas yra tas bolševikas?
Kas kada jį pasodino
Lietuvoj Tėvynėj?
[Daugiau…]

Pasakos sugrįžimas

Gal regiu iš tolo, gal tiktai sapnuoju…
Kaip sugirgžda vartai Pasakos senos.
Žvengia baltas žirgas, ir skalikai loja
Ten, už horizonto, už baltos dienos.
[Daugiau…]