Aukuro rūkas

Aš daugel piauju, nes daugel sėju –
Mano malūnas – ketverto vėjų…
Kas kad man tarpsta raugių ir dirsių,
Aš ne dėl duonos gimęs numirsiu…
[Daugiau…]

Kalvis

Kalvi, tylusis, ką tu kali?
– Plieno ramentą eiti toli,
Tolį matuoti ir erčią –
Tokį ir tau nukalti galiu,
Jei tave eiti tokiu keliu
Vargas ar įnoris verčia…
[Daugiau…]

Taurė

Tamsią naktį piktas vėjas
Mano kuoro daužo langą:
Ei, keleivi, metas, metas!…
Laukia žygis sugodotas,
Žvengia žirgas pabalnotas,
Neberimsta palydovai
Didžiai puotai – šauniai kovai.
Lėksim kalnais – uolos kris,
Žvaigždės veizėt nebišdrįs –
Ei, daryk duris!
[Daugiau…]

Nulenkime galvas

Nulenkime galvas! Štai Pranašo vardas
Iš tolo mums skamba sidabro varpais.
Jo žodin susituokė kankliai ir kardas,
Jo žygiai paženklinti bočių kapais,
– Nurimkim, nurimkim… Ko gaudžia varpai?
Ko niaukiasi bočių apgriuvę kapai?
Ar liūdi šviesios praeities milžinų,
Ar verkia del mūsų menkystės dienų? –
[Daugiau…]

Iš auksinių rėmų

Liūdnai šypso senas grafas
Iš auksinių rėmų. –
Tirpsta prieblandos rūkuose
Sumušti vitražai.
[Daugiau…]

Merkiasi saulė

Merkiasi saulė vos tik patekėjus –
Ir kraupūs šešėliai atgal iš bedugnių užslinko.
Sūpauja bangos verpetų plaukėjus,
Bet niaukiasi žvilgsniai ir ilsta ranka vairininko.
[Daugiau…]

Ant temstančio tako

I

Gana! Nedainuok mums dainų apie laimę ir žiedus.
Nei meilės svajonės, nei liūdesio raudos ne mums!
Svaiginanti laimė ir ašara dainą praskiedus,
Gyvybės verpetais tingiųjų širdžių nesudrums.
[Daugiau…]

Kėlėsi laisvė

Akmenio požemiuos amžių ledai
Milžino pajėgas žudė piktai.
Užtvenkė uolos gyvybės versmes,
Kolei takus jojo siela pames.
[Daugiau…]

Knygelės pačios bylo Lietuvninkump ir Žemaičiump

Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit
Ir tatai skaitydami permanykit.
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti,
Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti.
Regėti to norėjo savo akimis,
Taip ir išgirsti savo ausimis. [Daugiau…]

Tautiška giesmė

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.
[Daugiau…]