Giesmie ape Sieratas

Ey dienas mana kłapatu
Kur pasidiesiu be turtu,
Kur asziey nujasiu
Wis biedas atrasiu,
Dieł sawis.
Kartus tam łabay ir Swietas,
Kurs pewnos nie tur czie wietas,
Reykie jam płaukitie,
Wejelus waykitie,
Pa Swietu.
Blagas jam tunkiey paszaras,
Didziausiey pietus aszaras,
Po gałwu kumsztelis
Wisas bankietelis,
Ach biedas!
Niera jam cziesa waytatie,
Ligu suspaustam gułetie,
Ateja adina,
Gaspadars budina,
Eyk dirptu.
Naris szirdiełe jam pliszta,
No sunkias ligas jaw mirszta,
Wienakis bunkietas,
Eeyk [!=Eyk] szelma isz wietas,
Nie dripsok.
Girdziu asz kitus tieyp saka,
Sunielis mana atkaka,
Eyk bernay tu wienak,
Arkłeli nubałnak,
Wesk staynian.
Kadel tu macz nie rupini
Kłak patałełi pukini,
Sunieli guldikit,
Duris ażdarikit,
Tie silsi.
Asz wienas biednas niedalay,
Sunkiay prażuwis niewalay,
Nieks nieużjauczie,
Kad ir smierti gauezie,
Ach bedas.
Eysiu jaw asz unt kapiela,
Budintie sawa tiewela,
Szauksiu Matiniełes,
Bałsu Giegużełes,
Ar nie użgirs.
Anu unt mana Tieweli,
Uż żiełe żałes takieli,
Kapu Motiniełes,
Użwiertie szieksztiełes
Nie deysiu.
Ach! Diewie mana milausis,
Tiewie Dangiszkas aukszcziausis,
Ant Tawi szaukiosie
Sunkiosie wargosie,
Priglausk mań.


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>