Gegė ir Gaidys

- Tai tik tu laimingas, gaiduti broleli,
Turėdams taip garsų ir gražų balselį! –
,,Tai, ką balsas mano, gegyte sesute!
Tu tai gali švelnią išvesti giesmutę! [Daugiau…]

Tautiška giesmė

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.
[Daugiau…]

Karvelėli

Karvelėli mėlynasis,
Karvelėli tu pilkasis,
Skriski į šalelę,
Kur meilužė manęs laukia.
[Daugiau…]

“Apžvalgos” mokslas

Paklausykite, kvailiai.
Aš jus pamokysiu.
Kaip reik Lietuvą ganyt,
Aš jums išguldysiu:
Yr vyriausias daikts tasai,
Kad delmonas pilnas,
Kaip reik sviets prigaudinėt,
Kaip kirpt durnių vilnas. [Daugiau…]

Mįslys

Dievas visad ant lūpų, o širdyje velnias;
Akis tuojau užmerkia išvydusi kelnes;
Vaikščioja atsiplėšus – įžadai mat toki;
Atmintyje tik laiko, kur atlaidai koki;
Tur liežuvį bjauresnį už gyvatės gylį;
Kasdien tupi bažnyčioj, nes tinginį myli.
Atminki, kas tai būtų, jei mįslius mint moki.

Kregždelė

Da saulelė kelt ketina,
Mane čiulbėjims budina,
Žiūriu per langelį –
O ten čiauška kregždužėlė,
Juodmėlynė paukštužėlė,
Statant sau namelį.
[Daugiau…]

Dėl ko žydai nevalgo kiaulienos

Anuomet, kada Kristus ant žemės keliavo,
Platindamas tarp svieto šventą mokslą savo,
Sykiu su mokintiniais, kaip raštas mums sako,
Į Lietuvos miestelį taipogi nukako. [Daugiau…]

Samsonas

Gaazoj triukšmas ir sumišimas –
Tautos paskirta ant šiandien šventė.
Nes jau Samsono baisus keršimas,
Ką pilistėnai taip ilgai kentė,
Šią dieną galą atrast turėjo. [Daugiau…]

Širdis

Turėdams krūtinę piktumo pripiltą,
Aš motiną savo nudėjau senyvą
Ir, peilį įleidęs lavonan jos šiltą,
Išplėšiau padūkęs jai širdį da gyvą.
[Daugiau…]

Troškimas

Kad alkaną dainomis pasotint galėčiau,
Versčiau dainas į duoną ir jus papenėčiau,
Kuriems duonos kąsnelis labiau reikalingas
Kaip saldus dainų balsas, betgi apgavingas.
[Daugiau…]