O taip graudu

O TAIP graudu ir žodžiui nuoširdžiam ir minčiai.
Be reikalo, lyg žirniai sienon, be prasmės…
Atsimeni prie kapo tą kareivių ginčą?
Tai taip ir dėlei tavo rūbo burtą mes.
Išplėši iš širdies ir žodį nuoširdesnį,
Iš šiurpulingos vienumos taip kai kuomet…
Bet ar tikės? Nepatikės, kad gali būti skausmas
Su šviesia šypsena keliaujančiam žeme…
Tave iščiulps kaip dobilą, kaip dobilą tą rausvą,
Iščiulps tik sultis ir numes…

Kažkam

PAJUS kas ašaras šiltas ant skruostų,
Apraibs ir susilies kam šitos raidės;
Gal jis norės, kaip aš kad šiandien, guostis,
Gal pražydės jam sielvartas, kaip mano veide.
[Daugiau…]

Susimąstymas

NEPAMETA manęs graudus tas susimąstymas,
Neišpasakyta baimė prieblandų…
Taip, rodos, šauktum “gelbėkit!”, lyg skęsdamas,
Nes susiraizgė mano minčių gijos ir galo nerandu.

Karunka

NEATEINA mintys, nesirašo eilės
Ir nelaša kraujas rašalu juodu;
Kažin ko taip ilgu, kažin ko taip gaila
Ir pačiam be galo liūdna ir graudu.
[Daugiau…]

Atėjo vakaras

ATĖJO vakaras, suraukęs antakius.
Kaip žmogžudys, krauju rankas sutepęs.
Klajojau mintimis tuo meilės sentakiu,
Turėjau galios tarti “tapk!” ir – tapo.
[Daugiau…]

Kas verkia ten nežinomas

Kaip dvi sidabro ašaros,
dvi mažos žvaigždės rieda
į juodą naktį vasaros,
kaip juoda rožės žiedą …
[Daugiau…]

Balto balandžio mįslė

Prieš artėjantį ir juodą debesį regiu,
priešais dangų, plėšiantį ugnim,
aš regiu balandį baltą ir verkiu,
ir pasaulis visas verkia su manim.
[Daugiau…]

Pasimeldimas

Ar nebuvo tau kartais ilgu
ir liūdna, tiktai nežinia ko,
ar tas kryžius iš rūtų darželio
mūsų žodžiais tau neprašneko?
[Daugiau…]

Anapus jūrų

Anapus jūrų baltas laivas plaukia,
suglaudžia plaukdamas bures
ir nesuspėjančių kelias dienas palaukia,
ir ima skęst į gintaro marias.
[Daugiau…]

Pasmerkimas

Saulės kraštas ne bedalių, ne vergų,
jo nesieksi nei svajonėm, nei sapnais,
žemėj saulės spindulėlis per brangu,
o tamsos išnešt iš čia tavęs neleis.
[Daugiau…]