Naktį nykią

Lyg vaiduoklis naktį nykią
Vaidinuosi –
Kaip tu savo pavainikį
Uždainuosi?
[Daugiau…]

Prakeikimas

Siaubinga prieblanda užtvindė pirkią,
Visi stovėjo tylūs ir išbalę,
Prieš savo norą nepravirkę –
O tėvas rodė rūsčio galią –
[Daugiau…]

Visur aš ją matau

Visur aš ją matau
su kūdikiu ant rankos
Apstulbusiom akim
ir padrikais plaukais –
Gal rudenio naktis
ant vėtrų žirgo trankos –
Gal plieno giltinė
ją vejasi laukais –
[Daugiau…]

Laukų našlaitės

Laukai! Dangus jų grynas –
O vandenys upelio! – –
Našlaitės ašaros
sraunesnės ir už juos –
[Daugiau…]

Dėdės

Girdėjot? Plūsta, barasi
Protingi mano dėdės –
Kam, sako, užsidariusi,
Nebūtus daiktus giedi?
[Daugiau…]

Kaip ašara

Vanduo čiurlena grynas ir ledinis –
Ir ašara karšta per mano veidą ritas –
Kaip man sudraust ilgaliežuvių minios?
Kuo permaldauti raganas anytas?
[Daugiau…]

Kūdikių vidudienis

Spindinčiom ir virpančiom spiralėm
Vaikšto saulė ežero gelmėj,
Kur žalių žolių švelniom rankelėm
Moja kūdikėlių slėpiniai.
[Daugiau…]

Atminimo melodija

Nors tavo dienos lakios, tebežydi
Dienų takai
Ten, kur tave kaip atminimai lydi,
Ką pakeliui, klajokli, palikai…
[Daugiau…]

Verpėja

Aš žinau, žinau Verpėją…
Jos linus jos tėvas sėja…
Ji su saule gimė, augo,
Ir aušra jos slenkstį saugo…
[Daugiau…]

Vaitojimas

Augo liepelė,
Augo šakojo,
Po ja mergelė
Verkė raudojo. [Daugiau…]