Atsisveikinimas

Kur šiandien diena vakarykštė yra?
Ak, kur man ieškoti jos, kur ją surast?
Nesaugojau vakar, – kieme palikau ją,
Kai rinkos šešėliai, kai leidosi saulė.
[Daugiau…]

Širdis

Miega trobelė visa,
Žodžiai burnoj ir Žodynai lentynoj,
Lempose miega Šviesa…
Nemiega širdis tik krūtinėj.
[Daugiau…]

Mirtis

Gimė kartu su manim,
Ir negaliu jos išimt –
Užkaboriuos mano kūno
Giliai pasislėpusi tūno.
[Daugiau…]

Varpai

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai,
Liūdna ir skaudų leisdami gandą:
Vėl paviliojo auką kapai!
Diena į dieną tiek jų atranda!..
[Daugiau…]

Skurdžioj valandoj

Man, žinau, sopulingos čia ant žemės kelionės
Niekados neapšviesi, viltis!
Ir meldžiau nebe kartą kaip didžiausios malonės,
Kad akis man užspaustų mirtis.
[Daugiau…]

Poetui mirus

Poeto paslaptis, jausmus
Sejoja kritikai per rėtį;
Uždavinys mat įdomus –
Aikštėn autentiškai išdėti.
[Daugiau…]

Ne vienas metas, risčia prabėgęs…

Ne vienas metas, risčia prabėgęs,
Šitai man galvą širmai aptraukė;
O penktas kryžius, pečius prislėgęs,
Vargiai ko gero poryt belaukia.
[Daugiau…]

Kareivio atsisveikinimas

Sudiev visiems! Kažin ar begalėsiu
Sugrįžt pas tėvą ir matušę seną,
Pas vaikelius ir mylimą Aleną, –
Kažin ar juos visus beparegėsiu…
[Daugiau…]

Kad numirsiu, man’ pakaskit

Kad numirsiu, man’ pakaskit
Ant Šventosios upės kranto:
Kad matytų kapas sodžių,
Kūdikėlis kur užaugau;
[Daugiau…]

Išnyksiu kaip dūmas

Išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo,
Ir niekas manęs neminės!
Tiek tūkstančių amžiais gyveno, kentėjo,
O kas jų bent vardą atspės?
[Daugiau…]