Naktį nykią

Lyg vaiduoklis naktį nykią
Vaidinuosi –
Kaip tu savo pavainikį
Uždainuosi?
[Daugiau…]

Prakeikimas

Siaubinga prieblanda užtvindė pirkią,
Visi stovėjo tylūs ir išbalę,
Prieš savo norą nepravirkę –
O tėvas rodė rūsčio galią –
[Daugiau…]

Bangų barami

Klykia žuvėdros prieš audrą, –
Dreba širdis nerami –
Leidžiasi saulė nuraudus –
Šiaušias krantai barami.
[Daugiau…]

Ant laukinio žirgo

Ant laukinio žirgo ji su vėtrom ūžė –
Niekad nepamirši juoko to smagaus.
Tai jaunystė mano – viesulų mergužė.
Kas besulaikys ją, kas ją besugaus?
[Daugiau…]

Klajūnėlis

Kregždės molio gūžtą nusikrėsti baigė –
O gandrai ties gluosniu sukasi ratu –
Tur namus erelis ir mažytė sraigė –
Mielas klajūnėli, kur sustosi tu?
[Daugiau…]

Audros paukštis

Ligi žemės linksta pušys. Vėtra spiegia.
Raganos undinės žiaurią puotą kelia –
Kas budės prie lango naktį šią bemiegę?
Kas išdrįs keliauti viesulingą kelią?
[Daugiau…]

Pavasaris kalėjime

Nematei tu sprogstant beržo,
Negirdėjai vyturėlio – –
Ilgesingą žvilgsnį varžo
Tau grabai drėgnų šešėlių.
[Daugiau…]

Saulės kraujas

Alkanas ir plikas kovas
vandenim patvinęs –
Čiulba, cypauja, čirena
pabaliai, pakrūmė,
Kur ieškosi, vargo paukšti,
sau šiltos nakvynės? –
[Daugiau…]

Pabėgusi laimė

Ji bėgo be tako, be kelio –
Jai šaukėm: “Ar tu patrakai?”
Ir matėm, kaip linko berželiai,
Kaip tiesės jai lygūs laukai.
[Daugiau…]

Ledinėj dykumoj

Mes ieškom tako kalnuose,
O mus kažkas klaidina –
Tai vėjai – tai kalnų dvasia
Kvatojas po ledyną.
[Daugiau…]