Laiškelis

Varputys laiškelį kelia
Saulėn iš po sniego.
Nesulaukiu aš laiškelio, –
Mėnesiai prabėgo.
[Daugiau…]

Kur baltas miestas

Vilties gėlelė į saulę stiepės,
Jos nepakando rudenio šalnos,
Pučia ir pučia vėjas iš stepės…
Pustė supustė pusnynų kalnus.
[Daugiau…]

Troškulys

Skaudžia maudžia troškulys krūtinėj –
Lyg žaizda, išdeginta žarijom.
[Daugiau…]

Odisėja

Žuvėdra supasi ant stiebo.
O jūra – svetima, plati…
Baltoji paukšte, pasistiebus
Pažvelk į tolį. . . Nematyt?
[Daugiau…]

Vėl sniegti

Prie Baltijos – gimtinės jūros,
Lyg veidą glosto man banga…
Ne – ašaros vien teka sūrios:
Tėvynės ilgesio liga.
[Daugiau…]

Rugsėjo žvaigždės

Pro šėmą sunkų debesį
Padangių akys žiūri:
Rugsėjo žvaigždės stebisi,
Kur mudu atsidūrėm.
[Daugiau…]

Dagilėlis

Žvarbūs lietūs raižo tartum peiliai.
Dargana rudenė – klampios pelkės.
Dagilėli, ko taip čypsi gailiai?
Ai netekęs draugo, ar išalkęs?
[Daugiau…]

Jeigu aš negrįžtau

Jei aš nesugrįžčiau,
jei likčiau gulėti
toj žemėj derlingoj,
šaltoj, svetimoj…
[Daugiau…]

Ar žiburėlis lauks

Atimkit iš manęs
tą skurdųjį peizažą, –
dirvonų tuos laukus
padangės svetimos.
[Daugiau…]

Maironiui

Sako, mirdamas mane tu keikei,
O numiręs surūstėjai dar labiau.
Ligi šiol aš negaliu vis atsipeikėt:
Juk tave mylėjau ir gerbiau.
[Daugiau…]