Žvilgsnis

ĮSMIGO man širdin, tarsi aštrus erškėtis,
Mergaitės žvilgsnis neapsakomai gražus,
Ir vėl pradėjau trokšt gyventi ir tikėti
Į neįtikimus troškimų miražus…
[Daugiau…]

Nimis patetice

TU MANO laimė, tu mano vargas,
Tu mano džiaugsmas, tu mano viskas.
Pasaulis juodas, pasaulis margas,
Pasaulis vaiskus akyse tviska.
[Daugiau…]

Poeto Dievas

MYLI mane, Dievuli geras,
Skliautuose šypsais ir sakai:
Tau upės bėga, girios šnera
Ir metų keičiasi laikai…
[Daugiau…]

Kristaliniam karste

KRISTALINIAM karste, ir nublyškus, nugeltus,
O miela ir graži, kaip gyva!
Ir nėra, kas tave iš to miego prikeltų
Ir kas man atgaivintų tave…
[Daugiau…]

Laukimas

MIELAS ir smagus laukimas
Atbanguoja vėjeliu,
Plaukdamas pilkais arimais,
Kalnais, slėniais ir keliu.
[Daugiau…]

Partizano šermenys

RATU apstoję varnos krankia, pjaunas šunes,
Pasibaisėtinais isteriškais balsais
Suspigę, medžių blaškosi viršūnės,
O tujen vienas miesto aikštėje, rudens purve tysai…
[Daugiau…]

Rauda

TEKA Nemunėlis
Liūdnas ir nusekęs,
Verkia našlaitėlė
Ašarom aptekus.
[Daugiau…]

Voruta

BUVO šviesi naktis, kai sargybinio ragas
Sumaurojo siaubingas Vorutos pily,
Ir jo veriantį aidą – nejaukų, nesmagų
Pakartojo šilai, mėnesiena gili…
[Daugiau…]

Mano gimtinė

NENAŠŪS šaltžemiai ir pustomi smėlynai,
Molienos kietos, kaip pati buitis,
Mane pagimdėt, ilgesio kartaus mokinot
Ir sielvartu nudažėte mintis…
[Daugiau…]

Giedras rudenėlis

ŠTAI ATEINA giedras, linksmas rudenėlis..
Visas skliauto mėlis, miško pievų žalis
Gyvas ir spalvingas, it brangus emalis,
Tik upeliuos tyli tyras vandenėlis…
[Daugiau…]