Piliakalnių balsas

Kas skaudaus negirdi mūsų žemės skundo,
kas maldos nesiunčia, siekiančios žvaigždes,
nepabus jis kito ryto saulei bundant,
ir dangus jo balso niekad negirdės…
[Daugiau…]

Kas iš nakties ateina…

Kas iš nakties ateina – naktį neša,
kas iš mirties – tik juodą mirtį lems
ir balto rytmečio rasos auksiniam lašui,
ir milžinų ir viešpačių keliams.
[Daugiau…]

Laisvės paukštis

Esu aš paukštis, vėtroj nepaklydęs
ir niekad neišleidęs žemės iš akių,
skrendu viršūnėn, kur kaip saulė žiedas žydi,
regiu jį rytdienoj galingą, šviesų, didį
ir pro perkūnijų aidėjimą šaukiu:
[Daugiau…]

Yra kur nors

Yra kur nors
dabar naktis juoda kaip skausmas juodas,
ir žemėje, ir sieloj, ir danguj šalna ir gruodas,
ir amžina mirtis ten bus.
[Daugiau…]

Tremtinio malda

Deja, tėvynės ilgesy didysis,
deja mums, Dievo rankos užmirštiems,
deja sodyboms krantuos Dubysos,
deja man, tremtiniui, deja, kur liko, tiems …
[Daugiau…]

Bepročių daina

Ėjo tautos į naktį, į tamsią, į klaikią,
o jų dainiai dainavo į laimę einą …
Kruvinų, alkanų minių minios juos keikė –
tai bepročių keliai, tai bepročių daina!
[Daugiau…]

Pavasario pumpurui

Iš amžių rūko atėjai tu šiton žemėn,
iš amžių sosto ją ir vardą sau gavai, –
ir kiekviena naktis tau nauja ryta lemia,
ir rudenio šalnoj ne amžiams tu žuvai.
[Daugiau…]

Atsišaukimas į žmogų

Tavęs, žmogau, aš praeity ieškojau,
senus vartydamas istorijos lapus,
ir kur prie tavo vardo tik sustojau,
radau kapus, radau tiktai kapus …
[Daugiau…]

Garbės himnas

Garbė Tau, Viešpatie, už amžinąjį taką
nuo žemės dulkių lig dangaus žvaigždžių,
garbė už saulę, kur kas rytą teka,
ir už didybę mūs mažų širdžių.
[Daugiau…]

Ar tu su tais

Ar tu verkei su tais, kur žemėj verkė
ne duonos… – laisvės, saulės ir žiedų? ..
Diena, kaip kūdikis, pailsus užsimerkė,
ir liko šalta, juoda juoda ir gūdu.
[Daugiau…]