Piligrimai

Visam pasauly aidi skaudūs mūsų žingsniai –
visų šalių visų dienų visuos keliuos –
artyn artyn vis prie mirties atverto slenksčio
ir niekad niekad atgalios.
[Daugiau…]

Jei gyvenimas sapnas

Jei gyvenimas sapnas … ir vėlei
reiks pabust ir gyvent ne sapne,
jei mūs dienos tik blankūs šešėliai,
kas tą naktį užmigdė mane? ..
[Daugiau…]

Odė tėvynei

Tėvyne, mes žygius tau, kaip džiaugsmo aleliują,
širdžių aukas ir meilės vainikus sudėsim
šventųjų tavo gojų, šventų miškų tavųjų
per gentkartes, per amžius mus siekiančiam pavėsy.
[Daugiau…]

Giesmė kunigaikščių miestui

Nutilusi giesmė vėl į padangę kyla,
kaip dūmas timijamo, miros ir kodylo,
nutilusi giesmė vėl neša visą šalį –
bažnyčių, miestų mūrus ir laukų lūšnelę –
į ten, kur rytuose malda ir raudos girdis,
į ten, kur vėl išvydo laisvės saulę širdys,
į ten, kur užkelti mums buvo sunkūs vartai,
į ten, kur krito jie jau paskutinį kartą.
[Daugiau…]

Žmogaus stebuklas

Levitų giesmės, kelkit Kristaus garbę,
ir trimituokit, susirinkę kunigai,
į Dievo darbą eikit, valkatos, inteligentai ir bedarbiai,
vergų ir bestijų prekiautojai, eunuchai, popai ir bažnyčių daktarai.
[Daugiau…]

Nelaimingi miestai

Jis gyveno pranašuos amžių amžiais gyvas.
Jis kaip mira, kaip gėlė, kaip šaka alyvos.
Vargas tau, Karazaim, vargas tau, Bethsaida,
negirdėjai žodžio Jo, nematei Jo veido.
[Daugiau…]

Balto balandžio mįslė

Prieš artėjantį ir juodą debesį regiu,
priešais dangų, plėšiantį ugnim,
aš regiu balandį baltą ir verkiu,
ir pasaulis visas verkia su manim.
[Daugiau…]

Preliūdas į Kristaus gyvenimą

Kokie karaliai tavo sostus valdė, žeme,
ir kam tu kruviną likimą gyvenai,
žudei Perudžijoj, žudei Judėjos žemėj
ir nematei, kur laidotuves budeliams paruoš varnai.
[Daugiau…]

Girkite Dievą

Girkite Dievą, girkit, gyvos tautos,
ir karalystės kelkit vardą Jo –
ginklais ir kreiseriais ateis tauta ant jūsų viešpatauti
ir Dievui garbę atiduos krauju.
[Daugiau…]

Ženklų psalmė

Aš pro pasaulio džiaugsmą gal praeisiu,
ir mano paslapties pasaulis nežinos –
nustūgaus vėtros pro viršūnę, nukris rudenio vaisiai
ir sielininkai Nemunu lig deltos nudainuos.
[Daugiau…]