Taikos dvasia

Kur tu eini, našlaičių tyla raudos,
ir saulėn galvas kelia gėlės prasiskleidę,
vainikais puošia tavo taką vargo liaudis,
ir iš visų širdžių viena malda teaidi:
[Daugiau…]

Aš žinau

Aš žinau, yra tiesa pasauly
ir keliauja ji vienui vienui viena.
Pro melus, pro kerštą, pro apgaulę
eina ji tik vieną žodį nešdama.
Viena žodį – Meilę – nešdama.
[Daugiau…]

Debesėliai

Juodam pasauly šviesos ieškojau
ir prie bedugnės tyliai sustojau:
[Daugiau…]

Meilės kelionėj

I

Dieve, Dieve, aš Tavęs ieškojau,
O Tave ir ją radau.
Ir žiedai, kur krito mum po kojų –
mūsų džiaugsmas krito Tau.
[Daugiau…]

Vėtroj gimę

Vėtroj gimę, vėtroj augę,
vėtroj mirsim gal visi,
bet pakils tėvynė, drauge,
bet pakils diena šviesi.
[Daugiau…]

Bėgimas iš tėvynės

Iš tėvynės skrenda gervių pulkas,
pakelyje baltą plunksną meta –
likit, upės, likit, kloniai puikūs,
likit vargo ir vergijos metams.
[Daugiau…]

Žiedelis

Ryto rasos pasiilgęs,
kur tu, žiedeli, žydėsi,
kas tavo veidą suvilgys,
kas tau kaitroj neš pavėsį?
[Daugiau…]

Herojų šaltiniai

Tu man žydėt žadėjai visą rytą,
tu man žydėt žadėjai visą dieną
ir pro langelį, vėtrų užpustytą,
ir pro rudens, pro pilką mėnesieną…
[Daugiau…]

Griūva sostai

Griūva sostai, bėga tautos ir karaliai,
nėra vietos žemėj žydinčiai gėlelei,
ir našlaitę, prie namų pasisodintą,
ar pakels tava ranka žiauriai sumintą …
Ir bijūno buinų žiedą ar raškysi
ne su ašara, su džiūgesiu akyse? ..
[Daugiau…]

Aš čia – gyva

leškojau tėviškės tamsioj naktyj, it kapas:
– Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Ar plaka dar skausme širdis sukepus,
ar tu gyva, ar negyva?
[Daugiau…]